Ochrana osobných údajov

Spoločnosť WOODSTORY s.r.o. so sídlom Zuzany Chalupovej 10/A, 85107 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 155795/B, spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení záujmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”).

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov, ktoré zákazník uvedie v objednávke odovzdanej Spoločnosti, prípadne v jej prílohách a iných dokumentoch, ktoré zákazník poskytne Spoločnosti, t.j. meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadne ďalšie údaje, ktoré zákazník uvedie v objednávke, jej prílohách a iných dokumentoch poskytnutých Spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov na účel realizácie vzťahov medzi Spoločnosťou ako dodávateľom zákazníkom objednaných tovarov a služieb a zákazníkom ako odberateľom objednaných tovarov a služieb, t.j. najmä na zaradenie zákazníka do databázy zákazníkov Spoločnosti, komunikáciu so zákazníkom, plnenie zmluvných povinností vrátane dodania objednaných tovarov a služieb, ako aj na uplatňovanie nárokov Spoločnosti vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi zákazníkom a Spoločnosťou (ochrana majetku a ostatných práv Spoločnosti).

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely uplatňovania nárokov Spoločnosti vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a zákazníkom je právny základ spracúvania osobných údajov zakotvený v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Ak má zákazník záujem o dodanie tovarov a služieb ponúkaných Spoločnosťou a doručí Spoločnosti objednávku na dodanie tovarov a služieb, berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na vykonanie príslušných opatrení a krokov pred uzavretím zmluvy na žiadosť zákazníka. Preto ak má zákazník záujem o dodanie tovarov alebo služieb ponúkaných Spoločnosťou, nemôže odmietnuť poskytnutie osobných údajov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov po dobu, po ktorú je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely plnenia zmluvy medzi Spoločnosťou a zákazníkom a na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, najmä pri uplatňovaní a riešení právnych nárokov týkajúcich sa vzťahov medzi Spoločnosťou a zákazníkom.

Odovzdaním objednávky Spoločnosti zákazník potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne. Odovzdaním objednávky Spoločnosti zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami spracúvania osobných údajov o zákazníkoch Spoločnosti a súhlasí s nimi.

Zákazník má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov právo:

  • požadovať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú (§ 21 Zákona),
  • požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka (§ 22 Zákona),
  • požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje zákazníka (§ 23 Zákona),
  • požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov zákazníka, ak zákazník namieta správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona (§ 24 Zákona),
  • namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka, ako aj namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (§ 27 Zákona),
  • získať osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (§ 26 Zákona),
  • požadovať, aby sa na zákazníka nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú (§ 28 Zákona); Spoločnosť zároveň informuje zákazníkov, že neuplatňuje rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov,
  • podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania vo veci spracúvania osobných údajov, ak sa zákazník domnieva, že je spracúvaním osobných údajov Spoločnosťou priamo dotknutý na svojich právach podľa Zákona (§ 100 Zákona).

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje zákazníka svojim zamestnancom a ďalej tretím osobám, ktoré pre Spoločnosť realizujú dodávku tovarov a služieb objednaných zákazníkom, vrátane výroby, dopravy a montáže, ako aj osobám poskytujúcim Spoločnosti právne, účtovné a ekonomické poradenstvo. Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje do krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ani do medzinárodnej organizácie.

Bratislava, dňa 4.8.2023